KVKK

Uluhan Teknoloji ve Telekomünikasyon Hiz. Ltd. Şti. KVKK Aydınlatma Metni
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Uluhan Teknoloji Ve Telekom. (“Uluhan”) veri sorumlusu olarak Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
 
Kişisel veriler, Uluhan tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uluhan tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.
 
 
1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup Uluhan tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:
 
 
. Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, kurumsal uygulamalarımız üzerinden temin edilen fotoğraf ve kimlik örneği
 
 
. İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi ve adres bilgisi
 
 
. Abonenin kimlik ve iletişim bilgileri, sözleşme ve müşteri numaraları, hizmet numaraları, abonelik türü, abonelik durumu (örneğin, iptal edilmiş, aktif, geçici olarak durdurulmuş), abonelik kaynağı, satış ve iptal tarihleri, tarifeler ve paketler hakkında bilgiler, veri kullanım limitleri ve hız bilgileri, müşteri segmenti ve tarife kullanımına bağlı mesleki bilgiler.
 
 
. Cihaz Bilgileri: Cihaz kimlik bilgileri, marka ve model bilgisi, cihaz değişiklik tarihleri, kullanılan modem türü ve modem değişiklik tarihleri,
 
 
. "Trafik Bilgileri", haberleşmenin iletimi ve faturalama amacıyla kullanılan verilerdir. Bu veriler, yapılan aramaların, gönderilen veya alınan mesajların, internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları gibi bilgileri içerir. Trafik bilgileri ayrıca IP adreslerini de kapsar.
 
 
. Kullanım Bilgileri: Trafik bilgileri, Uluhan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film/müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli servis/ürün/hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri, sosyal medya id ve sipariş/alışveriş geçmişi
 
 
.Finansal Bilgiler ve Risk Bilgileri: Fatura tercihi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, faturasız müşteriler için TL bakiyesi/yükleme sıklığı/yükleme sayısı, ödeme talimatı, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, hesap numarası, kredi kartı ve banka bilgileri, vergi kimlik numarası
 
 
.İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan kullanıcı adı, şifre, güvenlik sorusu ve sertifika bilgisi
 
 
.Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ofis ve bayilerde yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşme kayıtları
 
 
.Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Tarife kullanımına özel engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri
 
 
2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 
Kişisel verileriniz; Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 
Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması,
 
Abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aboneliğin sona erdirilmesi,
 
Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, ilgili mevzuat gereği abonelik sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin
muhafaza edilmesi,
 
Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 
Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz/istatistik çalışmalarının yapılması,
 
Müşteri memnuniyetinin sağlanması odaklı ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,
 
Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
 
Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, kampanya/tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
 
Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 
Müşteri tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslar kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum,
 
Daha iyi ve yenilikçi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 
Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka iş birliklerinin tesisi,
 
Şebeke iyileştirme/optimizasyon çalışmalarının yapılması,
 
Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 
 
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 
 
Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:
 
Açık rıza vermeniz durumunda Uluhan'nın hizmetleri kapsamında size uygun teklifler sunulması amacıyla abonelik, konum ve kullanım verileriniz abonelik öncesi ve sonrası işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 
-Uluhan Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel, özel veya kamu tüzel kişilerine aktarabilir:
 
Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler- Satın almak istediğiniz veya kullanmakta
 
olduğunuz ürün veya hizmetlerin sunulması, size ulaştırılması için hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri, dış hizmet sağlayıcılar,
 
Tarafınıza sunulan ürün veya hizmetlerin ifası için işbirliği yaptığımız tüm tedarikçi ve iş ortaklarımız,
 
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 
Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,
 
Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.
 
Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 
Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 
Yasal ve kritik bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi amaçlarıyla Uluhan rehberine kayıtlı olan telefon numaranız TC kimlik numaranıza sahip banka ve finans kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.
 
Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmeciler ile paylaşılabilmektedir.
 
Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.
 
Kişisel verileriniz, Uluhan ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:
 
 
fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan
yukarıda yer verilen amaçlar ve
Kanun’un 5’inci, 6’ncı ve 8’inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede
tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:
 
 
Açık rızanızın bulunması,
 
Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve
akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 
Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 
Özel nitelikli kişisel verileriniz:
 
Açık rızanızın bulunması durumunda,
 
Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.
 
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
 
 
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:
 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 
Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 
Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:
 
Aşağıda yer verilen adreslerimize posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya
Sistemlerimizde kayıtlı doğrulanmış eposta adresinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize
iletebilirsiniz.
 
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 
 
Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.
 
6.Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız
 
 
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 
 
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
 
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
 
Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 
 
Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için hazırlayacağınız dilekçenizi (Bu dilekçe şunları içermelidir: adınız, soyadınız, TCKN’niz, cevap almak istediğiniz adresiniz, e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) imzalı olarak aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:
 
 
Uluhan’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak  , adresine e-posta ile,
 
 
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden uluhanteknoloji@01.kep.tr adresine e-posta yoluyla
 
 
Islak imzalı başvuru formunu elden teslim ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “ Çamtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Blv. Gaziantep Teknopark No: 4 C İç Kapı No:5 Şahinbey / Gaziantep” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla
 
 
Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.
 
İyi günler dileriz.